Nikopolsko Plato

default

Desrciere

map
Nikopolsko Plato este situat în nordul Bulgariei, în câmpia Dunării, la sud de orașul Nikopol, cu care se învecinează la nord. De asemenea, se învecinează la nord cu Dunărea, iar la vest și la sud cu râul Osam. Granița de est, pe câmpia Sviștov-Belene, este delimitată de satele Dragash Voyvoda, Byala Vodă și Dekov. Podișul Nikopolsko are o natură carstică. Deasupra râului Osam este o creastă cu numeroase aflorismente stâncoase. La est, platoul coboară treptat spre câmpie. Drumul Svishtov - Nikopol trece prin acest podiș. Cea mai mare parte a podișului este ocupată de terenuri agricole, asociații de ierburi xeroterme (cu Dichantium ischaemum, Poa bulbosa, Chrysopogon grillus și Stipa tirsa) și mezoxeroterme (Poa bulbosa, Lolium perenne, Cynodon dactylon etc.) în râpe, acoperite pe alocuri de petice dominate de arbuşti de cărpiniță (Carpinus orientalis). O parte destul de mare din suprafața ariei naturale protejate este ocupată de păduri de foioase variate, în care predomină amestecul de stejar pufos (Quercus pubescens), cu tufișuri de scumpie (Cotinus coggygria), dar există și petice de păduri mixte de tei (Tilia tomentosa), cer (Q. cerris) și jugastru (Acer campestre). Unele păduri riverane, încă intacte, de salcie albă (Salix alba) sunt prezente de-a lungul râului Osam. Plantațiile hibride de plop sunt predominante de-a lungul râului. Partea de vest a platoului, în jurul râului Osam, include unele zone inundate, rămășițe din fostele albii ale râurilor, pajiști umede și teren stâncos deschis.

Nikopolsko Plato găzduiește 15 specii de plante rare și endemice, în principal de origine stepică. De asemenea, găzduiește una dintre cele mai numeroase colonii de popândăi Spermophilus citellus din nordul Bulgariei.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Nikopolsko Plato asigură condiții propice pentru 92 de specii de păsări cuibăritoare, dintre care 43 sunt de interes european pentru conservare (SPEC) (BirdLife International, 2004), 2 dintre ele fiind enumerate în categoria SPEC 1, fiind amenințate la nivel global, 11 în categoria SPEC 2 și 30 în categoria SPEC 3, specii amenințate în Europa. Zona oferă habitate adecvate pentru 25 de specii incluse în Anexa I a Directivei Păsări.

Șoimul dunărean cuibărea în trecut în sit, în prezent, însă, specia poate fi observată în zonă în timpul migrației și iarna.
Situl este unul dintre cele mai importante din Bulgaria și din UE pentru acvila mică (Hieraaetus pennatus), dumbrăveancă (Coracias garrulus), șerpar (Circaetus gallicus) și fâsă de câmp (Anthus campestris). Este de importanță europeană pentru prigorie (Merops apiaster), care cuibărește aici în numere semnificative. De asemenea, găzduiește populații cuibăritoare reprezentative ale mai multor de specii amenințate, cum ar fi barza neagră (Ciconia nigra), șorecarul mare (Buteo rufinus), viesparul (Pernis apivorus), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor) și sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio).

Un studiu special privind migrația, realizat în toamna anului 2009 în partea de nord a sitului, în apropierea satului Vubel, a arătat că aici migrația este  destul de intensă, chiar dacă aria protejată nu este o zonă îngustă de tranzit. Doar în acel loc au fost înregistrate 1.148 de păsări cu zbor planat (berze, pelicani și răpitoare) - în principal răpitoare, dar și 400 de berze albe. Acvilele țipătoare mici și vântureii de seară au fost, de asemenea, specii înregistrate în migrație în această arie naturală protejată. Înregistrările prin satelit ale deplasărilor unor exemplare tinere de acvilă de câmp din populația din zona SPA Sakar din sudul Bulgariei au confirmat că specia vizitează această zonă în timpul perioadei de dispersie.

Ameninţări pentru aria proteată

Deteriorarea habitatului
Pășunile mai îndepărtate de așezări nu sunt folosite în totalitate deoarece în prezent numărului de animale este mai mic decât era în trecut. Pășunatul redus a determinat succesiunea vegetației, ceea ce a cauzat pierderea pășunilor, habitate folosite și de șoimii dunăreni.
Activitățile umane
Nikopolsko Plato este înconjurat de localități, o infrastructură relativ bine dezvoltată și de
terenuri cu diverse utilizări. Întreaga zonă este ușor accesibilă pentru oameni și este sensibilă la activitățile antropice. Habitatele forestiere sunt puternic afectate de silvicultura intensivă, incendierile forestiere și împăduririle cu specii alogene. Alte activități care duc la deteriorarea habitatelor valoroase pentru păsări sunt, în principal, extinderile ilegale ale carierelor de piatră și gestionarea inadecvată a deșeurilor.
Braconajul
Există dovezi de prădare a cuiburilor, din care sunt luați pui și ouă, împușcarea răpitoarelor diune și a celor nocturne în zonă.