default

Desrciere

map
SPA Lomovete este un complex de canioane crestate adânc în câmpie de meandrele râului Russenski Lom și de afluenții săi – Cherni, Malki (Svalenishki) și Beli Lom. Este situat în partea de nord-vest a regiunii Ludogorie, la 20 km sud-est de orașul Ruse, între satele Ivanovo, Pepelina, Krivnja și Svalenik. Stâncile verticale ale canioanelor, în unele locuri atingând 100 m înălțime, sunt destul de tipice pentru Lomovete. Stâncile sunt presărate cu nișe și crăpături.

Alte habitate majore din regiune sunt cele forestiere, predominând pădurile mixte de stejar (Quercus robur, Quercus dalechampii, Quercus pubescens) și cărpiniță (Carpinus orientalis), uneori în amestec cu mojdrean (Fraxinus ornus). Bine reprezentate sunt și pădurile mixte de tei (Tilia tomentosa) și carpen (Carpinus betulus) sau cer (Q. cerris) și vegetație arbustivă bogată. Pădurile și zonele arbustive cu cărpiniță, spinul lui Cristos (Paliurus spina-christi), liliac (Siringa vulgaris) etc. sunt răspândite pe scară largă. De asemenea, există și plantații de salcâm (Robinia pseudoacacia) și pin negru (Pinus nigra).

În multe locuri din vale se păstrează asociații de pajiști mezofile și pajiști xeroterme de Dichantium ischaemum, Poa bulbosa etc. (Bondev 1991; Georgiev 1993). Malurile sunt acoperite cu diferite specii de salcie Salix spp., plop negru și plop alb. De-a lungul văii, mai ales în jurul așezărilor, există și terenuri agricole.

Specii de păsări prezente în aria protejată


Regiunea Lomovete asigură condiții propice pentru 149 de specii de păsări, dintre care 38 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei (care urmează să fie tipărită). Dintre păsările care apar aici, 59 de specii sunt de interes european pentru conservare (SPEC) (BirdLife International, 2004), 3 dintre ele fiind enumerate în categoria SPEC 1, amenințate la nivel global, 17 în SPEC 2 și 39 în SPEC 3, amenințate în Europa. Zona oferă habitate adecvate pentru 48 de specii, incluse în Anexa 2 din Legea privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 44 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări.

Acest SPA este unul dintre principale situri din Bulgaria în care șoimului dunărean cuibărea și, fiind aproape de populația panonică a speciei, este acum o zonă foarte promițătoare pentru recolonizarea naturală. În plus, existența unei administrații (personalul Parcului Natural „Rusenski Lom”, inclusiv gardieni și buget pentru activități de management) este o garanție pentru sustenabilitatea măsurilor prevăzute de conservare a zonei.

Lomovete deține cea mai mare populație cuibăritoare de călifari roșii (Tadorna ferruginea) din țară. Este unul dintre cele mai importante situri din țară și pentru hoitar (Neophron percnopterus), șorecar mare (Buteo rufinus) și gaia neagră (Milvus migrans). Aici se cuibăresc în numere considerabile șerparul (Circaetus gallicus), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), buha (Bubo bubo), dumbrăveanca (Coracias garrulus), ghionoaia sură (Picus canus), fâsa de câmp (Anthus campestris) și silvia porumbacă (Sylvia nisoria). 

Valea râului Russenski Lom se află în partea cea mai vestică a rutei de migrație Via Pontica, care este folosită în principal de păsări răpitoare. Zona este situată pe unul dintre principalele coridoare pe care șoimii dunăreni migratori din Ungaria, Slovacia și România intră în Bulgaria în drum spre sud.

Ameninţări pentru aria proteată

Deranjul
Zona este sensibilă la activitățile umane care produc deranj păsărilor, în special celor care cuibăresc pe stânci (cățărare pe stânci, planare, deltaplan, vânătoare de comori), activități turistice în perioada de cuibărit, precum și braconaj.
Activitățile umane
Activitățile forestiere intensive din vecinătatea teritoriilor de cuibărit, precum și tăierile ilegale afectează structura și calitatea habitatelor forestiere și deranjează indivizii cuibăritori. Incendiile, continua urbanizare și transformarea pajiștilor în terenuri arabile sunt motivul principal al fragmentării și pierderii habitatelor valoroase.