default

Desrciere

map
Acest SPA este situat în nord-estul Bulgariei, la nord de Varna și acoperă valea râului Batova și cea mai mare parte a Podișului Frangensko, inclusiv coasta de la Albena, până la stațiunile Zlatni Pyasatsi și zona litorală adiacentă. La nord se învecinează cu satele Sokolnik, Odurtsi, Hrabrovo, Ljahovo și Obrochishte, la est – cu zona de coastă a Mării Negre,  începând din zona sudică a stațiunea turistică Albena, până la Zlatni Pyasatsi. La sud-vest de Zlatni Pyasatsi granița arie naturale protejate trece de-a lungul marginii platoului, la nord de satele din zona rezidențială Vinița - Kamenar, Vladislavovo și Aksakovo. În apropiere de satul Izvorsko virează spre nord prin Novakovo și Debrene până la Sokolnik.

Pe teritoriul sitului există mai multe tipuri de habitate, dar cea mai mare pondere o au pădurile de foioase de cer (Quercus cerris), gârniță (Quercus frainetto) și carpen (Carpinus betulus) și terenurile agricole. Restul suprafeței sitului este ocupată de pajiști deschise, din loc în loc acoperite cu arbuști, pășuni, pajiști, livezi și vii, terenurile cultivate fiind situate în jurul așezărilor.

Regiunea estuarului Batova este acoperită de pădurile naturale inundate din Baltata cu mlaștini cu plante hidrofile. Pădurea inundată este dominată de specii de frasin (Fraxinus oxicarpa), ulm (Ulmus minorI), stejar pedunculat (Quercus pedunculiflora), arțar (Acer campestrе) și arin (Alnus glutinosa), cu zone arbustive de păducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus mas) și sânger (Cornus sanguinea), adesea combinate cu vegetație ierboasă mezoflă și higrofilă. Alte plante tipice sunt lianele și alte plantele cățărătoare, precum curpenul (Clematis vitalba), salce (Smilax excelsa), liana dobrogeană (Periploca graeca) etc.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Situl Batova este un complex de habitate diferite, tipice atât pentru speciile de păsări de pădure, cât și pentru păsările de apă, dar și pentru păsările care preferă terenurile agricole. Asigură condiții propice pentru 184 de specii de păsări, dintre care 70 sunt incluse în Cartea Roșie a Bulgariei. Zona oferă habitate favorabile pentru 70 de specii incluse în Anexa 2 din Legea privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 62 se află și în Anexa I a Directivei Păsări.

Datorită importanței sale pentru mai mult de 30 de specii migratoare, situl Batova este considerat  o zonă de tranzit de importanță globală pentru migrația păsărilor. Păsări migratoare venite din trei regiuni din Dobrogea, se întâlnesc în valea râului Batova. 11% dintre păsările migratoare zboară la o altitudine de cel mult 150 m, iar 35% dintre păsările migratoare zboară la altitudini cuprinse între 160 și 500 m. La Batova a fost înregistrat și cel mai mare număr de pelicani comuni Pelecanus onocrotalus își cocori Grus grus în migrație de-a lungul coastei de vest a Mării Negre. Pădurile din Batova sunt folosite în mod regulat de către păsări de pradă ca locuri de odihnă în timpul migrației.

Batova este o fostă zonă de cuibărit pentru șoimului dunărean (Falco cherrug). Monitorizările actuale arată că specia migrează în mod regulat prin acest SPA. Studiile făcute în acest sens în perioada 2008 – 2013 au confirmat că zona este un loc important de pe ruta de migrație și totodată zonă de odihnă pentru șoimul dunărean și pentru alte câteva specii de răpitoare. Proiectul LIFE09NAT/HU/000384 a desemnat Batova ca zonă importantă pentru odihnă și migrația  exemplarelor tinere de șoim dunărean,  în special din populația maghiară, păsări care au fost echipate cu emițătoare satelitare în Ungaria rămând o vreme  în diferite părți ale sitului.

Indivizii, care în perioada migrației traversează și folosesc pentru odihnă habitate preferate de șoimii dunăreni din acest SPA, reprezintă o sursă importantă pentru repopularea naturală a Bulgariei de nord-est. Reducerea mortalității în rândul juvenililor este importantă pentru stabilitatea populației europene în ansamblu și are un potențial semnificativ în refacerea naturală a populației cuibăritoare bulgare.

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile umane 
Zonele umede sunt sensibile la activitățile umane legate de gestionarea apei. Regimul acvatic al pădurii inundate este distrus și aceasta este considerată principala amenințare pentru funcționarea normală a ecosistemului. Dezvoltarea intensivă a turismului, extinderea așezărilor provoacă fragmentarea, deteriorarea și pierderea habitatelor mai ales în zona de coastă, dar și a pajiştilor.
Parcurile eoliene
Regiunea este sensibilă la planurile de dezvoltare a percurilor de turbine eoliene. Acest lucru ar putea perturba libera circulație și accesul păsărilor la habitate adecvate.
Incendiile și împăduririle
Pădurile sunt amenințate de activități silvice intensive, incendii provocarte și incendii naturale, care afectează calitatea și compoziția habitatelor și provoacă deranj pentru păsările aflate în perioada de reproducere. Pajiștile sunt afectate de abandon, care duce la împădurire, și de conversia în terenuri arabile.