Aliman-Adamclisi

default

Desrciere

map

Acest SPA este situat în bioregiunea stepică, cuprinzând o zonă reprezentativă în vestul platoului Dobrogei de Sud cu altitudini sub 200 m. Este o zonă întinsă, deluroasă, de calcare sarmatice, cu o pantă ușoară de la est la vest. Văile au un pronunțat caracter endoreic. Zona are o climă aridă, cu temperaturi medii ridicate (10 - 11 C), temperaturi ridicate vara, precipitații reduse (în jur de 400 mm/an), zile tropicale și secete frecvente; iarna crivățul bate frecvent. Zona este desemnată ca zonă de protecție specială. Protejează 62 de specii din Directiva Păsări. Cuprinde un mozaic de habitate dominate de zone arabile și pajiști stepice, între care se întrepătrund corpuri de pădure luxuriantă. Agricultura pe terenuri arabile, pășunatul și silvicultura reprezintă modurile principale de utilizarea a terenului din sit.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Zona Aliman-Adamclisi se remarcă printr-o alternanță de văi largi și zone mai înalte împădurite, cu lacuri și bălți în vecinătatea sitului, toate generând o succesiune de peisaje care conferă teritoriului o personalitate distinctă și o mare diversitate a faunei si florei. Peste 200 de specii de păsări pot fi văzute în sit. Valoarea ridicată de conservare este completată de prezența a 62 de specii incluse în Anexa I a Directivei Păsări. Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor caracteristice zonelor agricole și de stepă din sud-estul României precum: fâsa de câmp (Anthus campestris), ciocârlia de stol (Calandrella brachydactyla), ciocârlia de bărăgan (Melanocorypha calandra), dumbrăveanca (Coracias garrulus), pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus) și vânturelul de seară (Falco vespertinus). Este o zonă importantă pentru hrănire și cuibărire pentru șorecarul mare (Buteo rufinus).

Pășunile din sit oferă habitate bune pentru popândăi, coloniile de aici având densități semnificative, care oferă suficientă hrană păsărilor de pradă.

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile umane
Situl este supus presiunii antropice în special prin activitatea tradițională de pășunat și activitățile agricole intensive. Turismul necontrolat are un impact negativ asupra speciilor, la fel ca mineritul de suprafață (cariere de piatră).
Parcurile eoliene
Construcția de parcuri eoliene în zonă va reduce suprafețele folosite de speciile care cuibăresc în habitate de pajiști sau culturi și va avea un impact negativ major asupra migrației păsărilor. Parcurile eoliene din vecinătatea sitului afectează și habitatele de hrănire ale unor specii de păsări care cuibăresc pe teritoriul sitului.