Защитени зони

Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени територии, която защитава дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа, в съответствие с основните международни споразумения в областта на природозащитата и биоразнообразието.
Зоните, включени в мрежата, се определят съобразно две основни природозащитни директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/EEC за опазването на природните местообитания и дивата фауна и флора (по-известна като Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕU за опазването на дивите птици (по-известна като Директиват за птиците).
И двете директиви са отразени в българското и румънските законодателство чрез Закона за биоразнообразието. .
Проектът "Живот за сокола" се изпълнява в 23 Натура зони в България и 5 Натура зони в Югоизточна Румъния.