Живот за сокола

Виж повече

Запроекта


Проектът „Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ е посветен на възстановяването и опазването на вида Falco Cherrug в 28 защитени зони по Натура 2000.
Проектът се координира от Българското дружество за защита на птиците и се изпълнява в международно партньорство със „Зелени Балкани“Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАНРумънското орнитологично дружество, НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“, Фондация за местообитанията – Холандия и Тюбингенския университет „Еберхард Карлс“
Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.
Виж повече

Новини

Ловен сокол

Ловният сокол е най-едрият сокол в България, малко по-голям като размери от сокола скитник. Дължината на тялото му е между 47 и 55 см, размах на крилата: 105–129 см, дължина на опашката 16–26 см, тегло 730–1150 г. Двата пола имат сходно оперение, но женските са ок. 15% по-големи и 40% по-тежки от мъжките.

Оперението е кафяво отгоре и с напетнявания отдолу, с по-светла глава и изразена "вежда". Има относително малка глава и широк гръден кош, но тялото е издължено и стройно, с дълги криле и опашка. В полет силуетът наподобява този на сокола скитник, но с по-широки криле и заострени краища.
Виж повече

Дребни бозайници

Опазването на ловния сокол разчита на холистичен подход, в който размножаването и реинтродукцията на дребни бозайници, като добружданския хомяк и лалугера като ключови видове за сокола, играе важна роля.
Виж повече

Дейности по проекта

Preparatory research actions
Подготвители и проучвателни
View more
Direct conservation actions
Консервационни
View more
Monitoring
Мониторинг
View more
Communications
Комуникационни
View more
Networking
Обмен на опит
View more

Проектни зони

Проектът "Живот за сокола" се прилага в 23 Натура зони в България и в 5 Натура зони в Югоизточна Румъния.

Партньори