Първият мониторинг на ловен сокол в Румъния обхвана над 5000 км

Май 25, 2022
Mairus Iana
Вписан като "Застрашен" в Червения списък на IUCN, изключително ниския брой на ловния сокол в Румъния и България го включва и в списъка на критично застрашението видове в двете държави. Изследванията показват значително намаляване на популацията между 1970 и 1990 г. – тенденция, която остава в сила и между 1990 и 2000 г.
От началото на 2004 г. Румънското орнитологично общество (SOR) взима участие в много проекти за опазването на този вид. За почти две десетилетия непрекъснатият мониторинг демонстрира нуждата от постоянни мерки за опазването, които да осигурят оцеляването на ловния сокол.
От есента на миналата година SOR е партньор в проекта "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния", LIFE20 NAT/BG/001162 – ново усилие за опазването на вида. Проектът е разработен на регионално ниво и се координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) с финансовата помощ на програма LIFE на Европейския съюз. В основата му стоят четири принципа: намаляване на заплахите от бракониерство, отравяне и токови удари, подобряване на хранителната база, подобряване на гнездовите местообитания и подкрепа от местните общности. Тази стратегия ще ни позволи да постигнем значими резултати в опазването на ловния сокол.
През март експерти на SOR извършиха първия мониторинг по проекта, в чиито рамки нашите екипи обходиха над 5000 км в Южна Румъния. Броят на гнездящите двойки в региона все още е много нисък, а репродуктивният успех предстои да се потвърди по време на следващите ни посещения, точно преди малките да напуснат гнездото.

Това не е първият проект, финансиран от програма LIFE в Румъния. През 2010–2014 г. в рамките на друг международен проект, координиран от унгарския Bükk National Park, Асоциацията за орнитология и защита на природата Milvus Group осъществи косервационни дейности в Западна Румъния, а SOR – в югоизточната част на страната. Популацията на ловния сокол в Западна Румъния, която спада към паонската популация – най-голямата популация на вида в Европа – показва признаци на възстановяване след края на проекта. Птиците в Югоизточна Румъния спадат към същата популация като тази в Република Молдова, Украйна и България – в която се наблюдава тенденция към намаляване.
Трябва да се отбележи, че дейността, посветена на мониторинга на ловния сокол има и допълнително положително въздействие, тъй като теренните екипи събират информация и за гнезда на други хищни птици, като белоопашат мишелов, горска ушата сова и керкенез. Макар че керкенезите са често срещани птици с изобилна информация, събрана за тях, за гнездящи белоопашати мишелови и горски ушати сови имаме много по-малко достоверна информация. По този начин новата информация ще внесе добавена стойност и за "Атласа на гнездящите птици" и други проучвания, но ще ни покаже също и кои области предоставят изобилие от хранителни източници и подходящи условия, за да бъдат запазени в това им състояние за полза на животинските видове и на хората.