default

За проекта


Възстановяването на ловния сокол ще бъде подпомогнато с подобряване на качеството на гнездовите местообитания чрез изграждане на безопасни платформи за гнездене и подобряване на хранителните източници. Подобряването на местообитанията ще доведе и до повторното им колонизиране от индивиди, произлизащи от Унгария и разпространени в България и Румъния. Стратегията на проекта се основава на четири основни направления и ще постигне като резултат значимо подобряване на консервационния статус на вида чрез:
-    Намаляване на антропогенните заплахи, като сблъсъци с електрическата мрежа и преследване, в гнездовите територии на сокола и в потенциалните области за реколонизация; това ще увеличи успеха на естествената реколонизация и на размножителната програма
-    Създаване на дългосрочна защита, както и възстановяване и управление на ключови тревисти местообитания чрез закупуване на 100 хектара земя от координиращия бенефициент. Тези местообитания приютяват колонии от важни за сокола видове, затова запазването на дори относително малки участъци е от ключово значение.
-    Подобряване на гнездовите местообитания
-    Значително увеличаване на осведомеността, разбирането и възможностите за подкрепа на ключови заинтересовани групи, което да подпомогне дейностите на проекта и удължаване на консервационното им въздействие.


За програма LIFE


Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, насочен към опазване на околната среда и климата. Програмата основана през 1992 г., за да финансира проекти в страните от Европейския съюз. Целта ѝ е да допринесе за прилагането, осъвременяването и развитието на природозащитната и климатична политика и законодателство в Съюза чрез съфинансиране на проекти с добавена стойност за Европа. От 1992 до 2020 г. програмата е съфинансирала около 4600 проекта из целия Европейски съюз общо с ок. 6,5 милиарда евро. Програмата се управлява от Европейската комисия.


Натура 2000


Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени видове, създадена с цел да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в съответствие с основните международни съглашения в областта на природозащитата и биоразнообразието.
Зоните, включени към екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни директиви на Европейския съюз – Директива 92/43 ЕЕС за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна (или Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/EU за опазването на дивите птици (или Директива за птиците). И двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биоразнообразието.
Проектът „Живот за сокола“ ще работи в 23 Натура зони в България и в 5 Натура зони в Югоизточна Румъния.

 

За проекта

Възстановяването на ловния сокол ще бъде подпомогнато с подобряване на качеството на гнездовите местообитания чрез изграждане на безопасни платформи за гнездене и подобряване на хранителните източници. Подобряването на местообитанията ще доведе и до повторното им колонизиране от индивиди, произлизащи от Унгария и разпространени в България и Румъния. Стратегията на проекта се основава на четири стълба и ще постигне като резултат значимо подобряване на консервационния статус на вида чрез:
-    Намаляване на антропогенните заплахи, като сблъсъци с електрическата мрежа и преследване, в гнездовите територии на сокола и в потенциалните области за реколонизация; това ще увеличи успеха на естествената реколонизация и на размножителната програма
-    Създаване на дългосрочна защита, както и възстановяване и управление на ключови тревисти местообитания чрез закупуване на 100 хектара земя от координиращия бенефициент. Тези местообитания приютяват колонии от важни за сокола видове, затова запазването на дори относително малки участъци е от ключово значение.
-    Подобряване на гнездовите местообитания
-    Значително увеличаване на осведомеността, разбирането и възможностите за подкрепа на ключови заинтересовани групи, което да подпомогне дейностите на проекта и удължаване на консервационното им въздействие.

За програма LIFE

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, насочен към опазване на околната среда и климата. Програмата основана през 1992 г., за да финансира проекти в страните от Европейския съюз. Целта ѝ е да допринесе за прилагането, осъвременяването и развитието на природозащитната и климатична политика и законодателство в Съюза чрез съфинансиране на проекти с добавена стойност за Европа. От 1992 до 2020 г. програмата е съфинансирала около 4600 проекта из целия Европейски съюз общо с ок. 6,5 милиарда евро. Програмата се управлява от Европейската комисия.

Натура 2000

Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени видове, създадена с цел да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в съответствие с основните международни съглашения в областта на природозащитата и биоразнообразието.
Зоните, включени към екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни директиви на Европейския съюз – Директива 92/43 ЕЕС за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна (или Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/EU за опазването на дивите птици (или Директива за птиците). И двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биоразнообразието.
Проектът „Живот за сокола“ ще работи в 23 Натура зони в България и в 5 Натура зони в Югоизточна Румъния.