default
Опазването на силно мобилен вид с голямо разпространение като ловния сокол може да е успешно, ако дейностите са добре координирани. България и Румъния допринесоха за Глобалния план за действие за ловния сокол (2015–2024), подготвен  от CMS Raptors MoU през 2014 г.  The Raptors MoU ще подкрепи проекта като осигури разпространението на реултатите от него и осъществи директен контакт с опитни и мотивирани експерти по опазване на ловния сокол по цял свят, тъй като Глобалният план за действие за сокола се прилага към цялата географска област на вида.

Информацията от мониторинга на популацията предполага, че ако кумуливният ефект от заплахите не се контролира или намали, по-голяма част от субпопулациите могат да намалеят значително или да изчезнат. Следователно има нужда от спешни координирани дейности, изискващи максимална ангажираност на ключовите заинтересовани страни за поддържане и възстановяване на консервационния статус на ловния сокол.

В рамките на проекта "Живот за сокола" партньорите ще продължат обмена на опит и създаването на нови сътрудничества с други организации, които работят за опазването на хищни птици и свързани проекти. Взаимодействието с такива проекти ще осигури пряк трансфер на опит и ще помогне на екипа на проекта да приложи холистичен подход и установени практики в опазването на ловния сокол. Ще споделим широко нашите резултати, за да подпомогнем повторяемостта им в други области. Специфично техническо сътрудничество ще бъде установено чрез пряка комуникация с подходящите проекти във и извън България, за да се осигури свързаността на проекта. В случая на БДЗП и РОД, техните създадени връзки с международната партньорска мрежа на BirdLife улеснява допълнително тази възможност предвид културата на сътрудничество и споделяне на опит, установена в мрежата.