Ново поколение отгледаха ловните соколи в Румъния

Септ. 07, 2023
ново поколение
От март до края на май експертите на Румънското орнитологично дружество мониторираха пет защитени зони в Югозападна Румъния, за да идентифицират гнездящите двойки ловни соколи и да установят колко малки са отгледали тази година.

Проучванига през гнездовия сезон са част от дейностите по международния проект „Живот за сокола“, започнал през 2021 г. и посветен на опазването на ловния сокол. Големи, агресивни и много силни, този вид соколи обикновено заемат гнездата на други хищни птици, включително построените от морския орел, понякога дори като го прогонват от него. Могат да използват и изкуствени гнездилки, стига да са подходящи за тях. 

Освен откритите през миналата година 92 естествени находища, тази година биолозите намериха още 120 гнезда на различни видове хищни и вранови птици, които потенциално могат да бъдат заети от ловни соколи. Екипът на Румънското орнитологично дружество обходи почти 4000 километра в търсене на места, заети от южната популация на вида, като в допълнение откри още 120 естествени гнезда. Въпреки това бяха открити  7 гнездящи двойки на цялата територия – само с 2 повече от миналата година. От тях 6 двойки имаха успешен гнездови сезон и отгледаха общо 15 млади сокола – само с два повече от миналата година. Ловният сокол е вписан в румънската червена книга като критично застрашен и консервационният му статус е неблагоприятен в резултат на редица антропогенни фактори: сблъсъци с електропреносната мрежа, бракониерство, незаконна търговия за соколарство, увреждане на местообитанията и интензификация на селското стопанство. Необходимостта от значително повишаване на осведомеността, разбирането и възможностите за подкрепа от всички заинтересовани групи и широката аудитория е огромна, за да се подпомогнат дейностите по проекта и техния принос за опазването на вида. Това е един от четирите пилона, върху която се гради стратегията на проекта, прилагани от РОД, БДЗП, „Зелени Балкани“, ИБЕИ, СЛРБ, Фондация за местообитанията и Университета в Тюбинген.Дейностите са част от проект „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162), с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.