default

Българско дружество за защита на птиците

Волен Аркумарев
Д-р Волен Аркумарев
Ръководител на проекта и лице за контакт за БДЗП
Осигурява и подпомага качественото, навременно и ефективно изпълнение на проекта в рамките на предвидения бюджет. Изгражда и управлява екипа на проекта. Поддържа тясна комуникация с проектните координатори на изпълняващите бенефициенти. Организира срещите и отчетите към Работната група на проекта; комуникира пряко и рапортува на външния монитор на NEEMO и CINEA.

Телефон: +359 887093547
E-mail: volen.arkumarev@bspb.org
 
Мануела Мурджева
Мануела Мурджева
Администратор на проекта
Цялостно администриране и финансова отчетност на проекта.
Телефон: +359 878 599 385
E-mail: manuela.murdzheva@bspb.org 
 
Милена Иванова
Милена Иванова
Експерт комуникации
Отговаря за координирането и прилагането на комуникационните дейности в рамките на проекта.
Телефон: +359 878 599 352
E-mail: milena.ivanova@bspb.org  
 
Антон Стаменов
Антон Стаменов
Отговорник природозащита
Координира дейностите по проучване и опазване в България.

 
Димитър Градинаров
Димитър Градинаров
Експерт Престъпления срещу природата
Дейности, свързани престъпленията срещу природата в България и изграждане на капацитет в тази област. Подкрепя проучвателните и консервационни дейности в рамките на проекта.
 

Зелени Балкани

Христина Клисурова
Христина Клисурова
Координатор на проекта
Лице за контакт за „Зелени Балкани“. Координира изпълнението на дейностите по проекта от страна на "Зелени Балкани"
E-mail: hhristova@greenbalkans.org
 
Клисуров
Ивайло Клисуров
Теренен асистент
Занимава се с теренна работа – проучвания, мониторинг, координиране със заинтересованите страни и местните хора, участие в срещите на проекта

E-mail: iklisurov@greenbalkans.org
Василена
Василена Дакова
Административен сътрудник
Отговаря за документооборота и първичната подготовка на административна и финансова отчетност на проекта.
E-mail: hhristova@greenbalkans.org

Румънско орнитологично дружество

Чиприан Фантана
Чиприан Фантана
Технически координатор в РОД
Лице за контакт за РОД. Координира изпълнението на проекта в южната част на Румъния. Наблюдава всички научни и консервационни дейности на румънския екип в страната.
E-mail: ciprian.fantana@sor.ro
 
Юдит Верес-Саска
Юдит Верес-Саска
Консервационен експерт в РОД
Координира научните и консервационни дейности в южната част на Румъния. Занимава се с управление на данни, мониторинга и теренната работа.
Е-mail: judit.veres@sor.ro
 
Михаела Симион
Михаела Симион
Експерт комуникации в РОД
Координира и прилага всички комуникационни дейности в Румъния. Работи с екипа на проекта върху прилагането на съвместните комуникационни дейности.
Е-mail: mihaela.simion@sor.ro
 
Каталина Пантилие
Каталина Пантилие
Икономически експерт в РОД
Администриране и финансови отчети
E-mail: catalina.pantilie@sor.ro
 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания/БАН

Йордан Кошев
Д-р Йордан Кошев
Координатор и старши експерт бозайници
Планира и координира проучвателните и консервационни дейности, свързани с целевите видове дребни бозайници (черногръд хомяк и лалугер)
E-mail: bgsouslik@gmail.com
 
Мария Качамакова
Д-р Мария Качамакова
Експерт дребни бозайници
Участва в планирането и прилагането на проучвателите и консервационните дейности, свързани с целевите видове дребни бозайници (черногръд хомяк и лалугер)
E-mail: maria.n.kachamakova@gmail.com
 

Съюз на ловците и риболовците в България

Мария Кубадинска
Мария Кубадинска
Координатор проект за СЛРБ
Координира изпълнението на проекта от страна на СЛРБ, провежда правни проучвания и анализи.
E-mail: maria.koubadinska@gmail.com