Консервационни дейности

default
C1 Създаване на "изкуствени" гълъбарници за примамка на ловните соколи в опит за намаляване на конфликта грабливи птици–хора.
Някога тези наподобяващи кули традиционни гълъбарници са били широкоразпространени на Пиренейския полуостров и в Близкия изток. Гуаното от гълъбите е било използвано като тор в селското стопаство, а гълъбовото месо е било алтернативен източник на храна за хората в години на лоша реколта. Наличието на изобилен и леснодостъпен алтернативен източник на храна за хищните птици би могло да смекчи конфликта им с хората, затова създаването на такива гълъбарници може да подкрепи естественото хранително изобилие за соколите. По този начин се надяваме да намалим степента на незаконно убиване на птици в проектните територии.

C.2: Подкрепа за реколонизацията на ловни соколо чрез подобряване на гнездовите местообитания
Целта на тази дейност е да се увеличат годните места за гнездене за ловния сокол през следващите 3–4 десетилетия като се подобрят местообитанията в проектните зони.  Те ще осигурят нуждата на вида от подходящи гнездови територии в краткосрочен план – чрез осигуряване на изкуствени платформи за гнездене, а в дългосрочен – чрез посаждане на подходящи дървета в местообитанията на сокола. 
Изкуствените гнезда и гнездови платформи ще насърчат младите двойки ловни соколи от размножителната програма да заемат и да се размножават в проектните райони. Ловните соколи не изграждат собствени гнезда, а използват с готовност гнездата на други видове птици, затова осигуряването на изкуствени гнезда значително ще увеличи шансовете те да бъдат заети от вида. Изкуствените гнезда на места с минимално безпокойство ще допринесат за успешното размножаване на новосформираните двойки. Друго тяхно предимство е стабилността им. Добре закрепени към израснали и здрави дървета или за електрически стълбове, те значително намаляват случаите на срутване, които са заплаха за соколите и за други гнездящи хищни птици. Увеличаването на гнездовия успех чрез осигуряване на безопасни гнезда ще допринесе за растежа а популацията и за увеличаване на териториалния обхват на ловните соколи в контекста на допълнителната консервационна работа.

C.3: Предотвратяване на незаконния улов и ограбване на гнездата чрез осигуряване на защитата им и увеличаване на капацитета за въвлеченост на властите.
В рамките на тази дейост от проекта ще извършим конкретни дейности за предотвратяване на незаконния улов и ограбване на гнездата на ловните соколи на национално и местно равнище в България и Румъния.
Преследването на хищни птици все още е значим проблем и в двете държави. Между 2015 и 2018 г. в Южна Румъния са забелязани няколко подозрителни случая на провал в гнездовия сезон на двойки соколи, които може би се дължат на преследване. В България е известен поне един случай на отровен ловен сокол. Екипът на проекта ще разработи серия от мерки и приоритети, включени в Работния план за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа.
Ще подобрим капацитета на проектните партньори да подкрепят държавните правоохранителни органи в предотвратяването и борбата с незаконни дейности срещу хищните птици, включително ловния сокол. В България е създадена солидна основа по отношение на разнообразните методи и дейности, целящи за спиране на престъпленията срещу дивата природа, в рамките на предходни LIFE проекти, изпълнявани от БДЗП и "Зелени Балкани". Въпреки това е необходимо този капацитет да продължи да се развива. По-конкретно това се отнася до осъвременяването на съществуващата база от данни и инструменти за събиране на данни (напр. мобилни приложения), за проучването и осъвременяването на аналитични подходи и методи за интерпретиране на информацията, за които се очаква да повишат ефективността на работата по предотвратяване и разследване на престъпления. Ще бъде потърсена и външна експертиза чрез обмяна на опит със западноевропейските държави.
Ще бъдат включени и други заинтересовани страни, включително някои от целевите групи на проекта, с които не сме работили до момента, като ловци, соколари, гълъбари, препаратори, дивечовъди и др.

C.4: Намаляване на риска от електрически удари чрез изолиране на опасни стълбове
Електрическите удари са една от най-големите заплахи за популацията на ловния сокол в Европа и по света. Териториите на сокола често съвпадат с мрежата от стълбове със средноволтово напрежение, които в зависимост от дизайна им, са особено опасни за тях. Тази заплаха може да се смекчи с изолираето на опасните електрически стълбове от 20 kV на местата с гнезда на соколи.

Тази дейност от проекта включва две поддейности:
- идентифициране на най-опасните стълбове и
- изолацията им
Най-опасните за ловния сокол стълбове на средноволтовата електропреносна мрежа в Югоизточна Румъния ще бъдат идентифицирани в радиус от 10 км от всяко гнездо и след това ще бъдат изолирани. Тези дейности са доказали ефективността си в предходни LIFE проекти.

C.5: Възстановяване на ловните територии на ловния сокол и опазване на ключови колонии от европейски лалугер като ключов вид 
Интензифицирането на селското стопанство и превръщането на тревисти територии в обработваема земя заедно с намаляването на изпасването или изоставянето на пасищата е причина за сериозния упадък и изчезването на лалугеровите колонии. Това лишава ловния сокол от ключов вид, с който той се храни и е една от причините за настоящия му неблагоприятен статус в България. Основната цел на тази дейност е да възстанови и поддържа пасищата в ключови местообитания за лалугерите и така да осигури хранителната база за ловния сокол в най-важните зони за вида.
Екипът на проекта ще разработи предписания за управление за всяка територия в зависимост от актуалното състояние на пасището. Тези предписания ще бъдат допълнени със закупуването на съответните поземлени имоти при следване на добрите практики в областта.

C.6: Пилотно ex-situ размножаване и реинтродуциране на черногръд хомяк като плячка за ловния сокол
Ще бъдат създадени на ex-situ популации за разплод в проектните територии. Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН ще подготви специални съоръжения, където да се извършва размножаването.
Ще бъдат осигурени най-добрите възможни условия за разселване на хомяци в района на освобождаване. Проектият екип ще приложи специални методи, за да предотврати достъпа на хищници до хомяците, за да ги запази докат популацията се стабилизира и адаптира към мястото. Ще се извършва постоянен мониторинг от проектния екип, който ще охранява освободените хомяци и съоръженията за защита.

B.1: Закупуването на стратегически разположени земеделски земи за опазване и възстановявае на клчови за ловния сокол видове е друга важна стъпка в осигуряването на дългосрочното оцеляване на вида. Тази дейност има за цел да закупи поземлени имоти основнон около гнездата на ловния сокол или в рамките на временните територии на установяване, редовно обитавани от него. Закупената земя ще бъде възстановена и поддържана, така че да служи като база за дребни бозайници, по-конкретно на европейския лалугер, с който се храни соколът. Такива са териториите с недостатъчно/неподходящо управление на местообитанията, което води до неконтролирано израстване на нежелана растителност в някои части и преизпасване и деградация на пасищата в други. Обичайната причина за деградация на пасищата и изчезването на лалугерите по места е липсата на изпасване и косене, което бързо води до израстването на гъста и висока трева и храсталаци. Преизпасването в някои области, комбинирано с натрупването на отпадъци, също може да доведе до последващи промени в местообитанието. Чрез закупуването на земя, върху която все още съществуват лалугерови колонии, но с много нисък брой индивиди, проектът ще подобри значително статуса на пасищата и ще предотврати изчезването на лалугерите. Това е добра практика в областта, която е доказано ефективна през два други проекта на БДЗП, "Земя за царския орел" и "Опазване на царския орел и ловния сокол".