„Живот за сокола“ участва в изложбата, посветена на 30 години от програма LIFE

Май 04, 2022
Изложба
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) представи изложбата „Живот за птиците на България“ в откритата галерия пред НДК до кино „Кабана“ в София. Изложбата е посветена на 30-годишнината от програма LIFE и някои от най-емблематичните и редки видове птици и местообитания в българската природа, както и основните постижения на БДЗП и партньорите му за тяхното опазване.

Наред с видове като египетски лешояд, къдроглав пеликан, малък креслив орел, царски орел и червеногуша гъска, опазването и възстановяването на ловния сокол е част от дългогодишните усилия на БДЗП и партньорите му.

През 34-годишната си история БДЗП прилага консервационната си стратегия благодарение на частни доори и международни програми, в които водеща роля играе програма LIFE. През 2009 г. организацията стартира своя пръв проект в рамките на програмата, посветен на опазването на царския орел и ловния сокол, който печели редица международни признания и  е обявен от Европейската комисия за един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“.

Изложбата се реализира със съдействието на Столична община.

Европейският съюз предоставя финансиране за проекти за опазване на околната среда, природата и биоразнообразието чрез своята програма LIFE, създадена през 1992 г. Тя  подпомага прилагането на директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони „Натура 2000″. През 2022 г. програмата отбелязва своята 30-годишнина.   Изложбата е организирана в рамките на LIFE проектите: "Животът на пеликана", "Нова надежда за египетския лешояд", "Земите и горите на орела", "Живот за сокола", "Сигурен прелетен път за червеногушата гъска", "Живот за Варненското езеро" и "Сигурен полет за птиците на Дунав".