За нас, Постижения

Проектът допринесе за увеличването на числеността на царския орел в България. През 2009 г. у нас бяха извстни 20 гнезда, а през 2013 г. те са 24, което е рекорд откакто се извършват активни дейности по опазване и мониторинг на вида в България. В резултат на дейности като охрана на гнездата и изкуствено подхранване гнездовият успех бе увеличен с 30%.

Благодарение на първата по рода си мащабна програма за сателитно проследяване на царски орли, днес вече знаем причините за високата смъртност при младите птици. Това са токови удари в следствие на кацане на необезопасени електрически стълбове, отравяне и острел. След като бяха поставени предаватели на 25 млади птици, вече имаме значително повече информация за местата на пребиваване, миграционните пътища и начина на живот на царските орли.

След поставянето на 36 изкуствени гнезда в рамките на Проекта можем да се похвалим с първите 3 заети от новосформирани двойки царски орли.

Обезопасени бяха близо 600 електрически стълба в районите обитавани от царски орли в Сакар, Западна Странджа и край Сливен, което ще доведе до по-малко инциденти и токови удари по електропреносната мрежа.

Въведена беше нова Агро-екологична мярка 214 по Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони, която компенсира селските стопани, чиито земи са местообитания на царския орел. Така фермерите могат да получават най-високите към момента директни плащания в размер на 324 евро на хектар, ако превърнат разорани площи в пасища и ги поддържат като чрез паша на домашни животни или косене за сено. По този начин те ще подпомогнат оцеляването на европейския лалугер, който е предпочитаната храна на царския орел, но и други диви животни, които обитават тревните местообитания и също са източник на храна за орлите.

Осъществени бяха десетки срещи с ключови местни общности – фермери, ловци и представители на местния бизнес. Проведени бяха обучения на учители по биология от 257 училища от Натура 2000 зони в цялата страна. Благодарение на десетките публикации в медиите, информационните материали, социалните мрежи и гигантският 25-метров графит с царски орел, който украси 32 СОУ в центъра на София, днес много повече хора в България знаят за нелеката съдба на царския орел и за усилията, които БДЗП полага за неговото опазване.