Save the Raptors

ЗА НАС, За проекта

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” (LIFE 07 NAT/BG/000068) е първия български проект по Програма LIFE+ на Европейския съюз.

Програмата LIFE+ е финансов инструмент на ЕС за опазване на околната среда. Нейната цел е да съфинансира местни проекти за опазване на биологичното разнообразие и местата от мрежата Натура 2000. Програмата стартира през 1992 г. и до момента е осигурила съфинансиране за 3 708 проекта в Европейската общност, допринасяйки с 2.8 милиарда Евро за опазването на околната среда. Вижте повече тук

Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” се изпълнява от БДЗП в срок от пет години (2009 – 2013 година).

Целите на проекта са да увеличи популацията на царския орел в България с 20% и да предотврати изчезването на ловния сокол от страната. За да реализира тези цели, проектът изпълнява следните конкретни задачи:

• Да се намали директното преследване, убиване и ограбване на гнезда на царския орел и ловния сокол

• Да се намалят косвените заплахи за двата вида

• Да се съхранят териториите, в които двата вида гнездят и да се създадат нови такива територии

• Да се поддържат и осигурят нови територии на гнездене и ловуване за двата вида в места от Натура 2000

• Да се приложат добрите практики при опазването на царския орел и ловния сокол за правилно и целево управление на териториите от Натура 2000

• Да се изгради положително отношение към двата вида птици сред ключови целеви групи (хора заинтересовани и отговорни за опазването на видовете).

Проектът се осъществява в 10 Специално защитени зони, част от мрежата Натура 2000 в България – Сакар, Западна Странджа, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Централен Балкан, Средна гора, Врачански Балкан, Мостът на Арда, Бесапарски ридове и Понор.

Партньори по проекта са Кралското дружество за защита на птиците – Великобритания, Унгарското орнитологично дружество, Фонд за дивата флора и фауна и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”.