За нас, БДЗП

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е основано през 1988 г. и е първата и най-голяма неправителствена природозащитна организация в България. БДЗП е партньор на BirdLife International – гражданска организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от организации партньори в над 100 страни по света с над 2,6 милиона членове и над 10 милиона поддръжници.

БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло. БДЗП защитава правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринася и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

БДЗП работи и за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

Виж повече на сайта на БДЗП