Save the Raptors

Дейности, Дейности за опазване на ловния сокол

Природозащитните дейности за опазването на ловния сокол, извършени до момента, са насочени основно към подобряване на условията на гнездене на вида чрез поставяне на изкуствени гнездилки с надежда соколите, които наблюдаваме всяка година, да пристъпят към гнездене в някоя от тях. До момента по проекта са монтирани 30 изкуствени гнезда на дървета и 50 специални алуминиеви гнездилики по стълбовете за високо напрежение, за което БДЗП успешно си партнира с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), поделение на НЕК. Посетени бяха и всички  исторически гнездовища на вида с цел установяване на статуса на вида в тях.

Защо монтираме изкуствените гнездилки за ловен сокол на електрическите стълбове? Това е една изключително успешна практика, въведена от нашите колеги от ММЕ/BirdLife Унгария, които в рамките на 30-40 години успяха да разраснат популацията на ловния сокол в тяхната страна до близо 200 двойки. Унгарците използват като място за поставяне на гнездилките високо-волтовите линии с 400 000 волта напрежение. Те са безопасни за птиците първо, защото жиците им са много раздалечени и не крият риск от токови удари и второ, защото високото напрежение и голямата височина, на която се поставят гнездилките, „защитава” птиците от човешко безпокойство.

Снимка: Петър Янков

Проектът прилага и други мерки срещу ограбването на гнездата, особено такива за разширяване взаимодействието с институциите, отговорни за прилагането на законите, които ние обобщаваме като работа по предотвратяване на престъпленията срещу дивата природа. Те включват комплексни дейности като обучаване на институциите за познаване на видовете и международното законодателство срещу трафика и търговията, информиране за случаи и експертна помощ при разследването на конкретни случаи.