Save the Raptors

Дейности, Престъпления срещу дивата природа

Стартирайки проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”, БДЗП стана водещата неправителствена организация в дейностите по предотвратяване на престъпленията срещу дивата природа.

Какво представляват „престъпленията срещу дивата природа”? Сред тях са незаконното залавяне на животни, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни и неселективни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел,; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България: „Който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 1 000  до 5 000 лева и с компенсиране на нанесените щети”.

В следствие на подобни престъпления световно застрашен вид като ловния сокол е на прага на изчезването от българската природа. След дългогодишно и целенасочено ограбване на гнездата и отравяне от гълъбари, днес няма регистрирана нито една гнездяща двойка ловни соколи у нас.   

Как противодействаме на престъпленията срещу дивата природа? Вече четири години БДЗП работи активно с всички институции - Полицията, Прокуратурата, Агенция Митници, МОСВ и местните власти. БДЗП организира поредица от семинари и обучения за представители на правораздавателните органи и Митниците, както и срещи с местните власти и работна среща за медиите.

До преди няколко години този род престъпления бяха силно подценявани и не бяха приоритет на държавните институции. Днес усилията ни вече дават резултати, има заловени нарушители и повдигнати обвинения срещу тях, както и по-добро разбиране за това, че ограбването на българската природа лишава бъдещите поколения от нашето национално природно богатство.

Застреляният царски орел Дарик II край Карнобат, снимка: БДЗП

Ако станете свидетел на престъпление срещу дивата природа или имате съмнения, че се извършва такова, моля, свържете се с нас на тел. (02) 8465919 или с тел. 112.