Save the Raptors

Дейности, Лалугери и пасища

Една от причините за намаляването на популацията на царския орел в България е намаляването и изчезването в отделни райони на европейския лалугер (Spermophilus citellus). Той е един от основните хранителни компоненти на царските орли и много други дневни грабливи птици, но също е световно застрашен вид.

Европейски лалугер, снимка: Светослав Спасов

Лалугерът е типичен обитател на обширните тревисти пространства като степите и пасищата. Той предпочита места с ниска тревна покривка, защото само така може ефективно да се оглежда и пази от враговете си. Там, където пасищата са обрасли с трева и храсти и не се развива традиционното животновъдство с паша на животните, лалугеровите колонии изчезват. Именно затова мерките по опазването на царския орел включват и редица мерки за опазването на лалугера. Най-важните от тях са:

• Създаване на три овцевъдни ферми в рамките на Проекта с цел поддържане на пасища с лалугери. Намаленият брой домашни животни води до обрастване и постепенно изчезване на пасищата, които тези гризачи обитават;
• Подпомагане на местните фермери в прилагането на агро-екологичните мерки за правилно управление на пасищата;
• Закупуване на пасища с лалугерови колонии и земи с гнезда на царски орли с цел тяхното опазване.