Save the Raptors

Дейности, Агроекология

През март 2012 г. БДЗП постигна голям успех, като успя да въведе съвместно с Министерството за земеделието и храните нова Агроекологична дейност по мярка 214 от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони. Мярка 214 осигурява  плащания, които компенсират селските стопани, в чиито земи попадат световно застрашените видове царски орел, египетски лешояд
и червеногуша гъска и които поемат ангажимент за поддържане местообитанията на тези видове. Субсидията е в размер на 324 евро на хектар – най-голямото агроекологично плащане по програмата за селските райони на Европейския съюз.

Новата агроекологична дейност по Мярка 214 предвижда фермерите да превръщат обработваемите заеми в пасища в районите около гнездата на царските орли и египетските лешояди. По този начин се възстановяват и поддържат хранителните им местообитания, но също така се подпомага и традиционното животновъдство, което е основен поминък в районите където се срещат двата световно застрашени вида.

Пастир със стадо, автор: Светослав Спасов

Благодарение на този финансов инструмент на ЕС ще подпомогнем опазването и устойчивото управление на защитените зони от Натура 2000, където се среща царският орел. Това е огромна крачка за българската природозащита, която по съвременен начин съчетава устойчивото управление с икономическите ползи за местните общности.

Изтеглете ръководство за фермера „Агроекологични плащания”