Save the Raptors

Дейности, Засаждане на тополи

В България царският орел предпочита да гнезди на високи самотни тополи. За да осигурим бъдещ дом на орлите, ние засаждаме дървета, като внимателно подбираме подходящите за гнездене местообитания в Натура 2000 зоните Сакар и Западна Странджа.

Засаждаме местни дървесни видове там, където крайречните гори са изсечени и няма достатъчно подходящи дървета. До момента сме залесили 80 декара с тополови дръвчета, като използваме фиданки от естествения за България вид черна топола (Populus nigra). Надяваме се достатъчно от дръвчетата да оцелеят през все по-сухите и топли лета и да достигнат размер, подходящ за поддържането на големите гнезда на царските орли. Освен орлите,  много други диви животни също ще имат полза от възстановяването на крайречната дървесна растителност.