Новини

Обща среща на LIFE проектите в България
21.10.2016
В средата на миналата седмица се състоя среща на всички български проекти, изпълнявани по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на срещата бе Изпълнителната агенция по горите с LIFE проекта си „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България”. Партньор на проекта е Българското ...
Рекордно нисък процент на смъртност при гнездящите двойки царски орли през 2016
20.10.2016
Екипът на LIFE проекта на БДЗП „Земя на царския орел“ отчете рекордно нисък процент на смъртност при гнездящите царски орли – едва 3.77% – най-ниският за последните 10 години. За сравнение средният процент за последните 17 години е 8.98%, а най-висок е бил през 2012 г. – 20.45%.   Та ...
Приключи първият етап на проучването на общественото мнение в районите на проекта „Земя за царския орел“
29.09.2016
Приключи първият етап на представителното количествено проучване на общественото мнение в ключови за царския орел места от НАТУРА 2000. Основната цел на изследването е да оцени значението на царския орел за местните хора като част от природното наследство и атракция за туристи от България и чужбина и да даде количествен профил на въздействието на традиционното управление на земи, част от лов ...
Проучване на бозайниците, влечугите и земноводните в териториите на LIFE проекта „Земя за царския орел“
31.07.2016
Полеви екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ извърши проучване на бозайниците, влечугите и земноводните, които се срещат в териториите на проекта. Проучванията върху бозайниците са проведени в 25 пробни площадки. Установено е присъствието на 22 вида бозайници, като едни от най-често срещаните са: къртица, таралеж, малка и голяма белозъбка, сляпо куче, заек, полевки ...
Проучване на птиците в териториите на LIFE проекта „Земя за царския орел“
29.07.2016
Полеви екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ извърши проучване на птиците, които се срещат в териториите на проекта – хранителни местообитания на световно застрашения царски орел. Посетени бяха 26 пробни площадки в 5 Защитени зони. Наблюдавани са общо 86 вида птици, 59 от които вероятно гнездящи в посетените територии, включително и такива с неблагоприятен при ...
Проучване на природните местообитания в териториите на LIFE проекта „Земя за царския орел“
27.07.2016
През полевия сезон на 2016, екипът от експерти-фитоценолози по проекта “Земя за царския орел” посети 27 избрани моделни тревни съобщества, които представляват хранителни местообитания на царския орел, и които имат различни методи на стопанисване и поддържане. Някои са активно използвани пасища - основно от крави и коне, други се почистват с шредери, трети са оставени на развитиет ...
Първите царски орлета се излюпиха в Сакар и в района на Сливен
13.05.2016
Излюпиха се първите царски орли в четирите гнезда в Сакар и в района на Сливен, охранявани от доброволци на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Първите от тях  се излюпиха около Гергьовден. Тези двойки царски орли традиционно излюпват рано своите малки. При две от двойките броят на малките е две в люпилото, при другите две двойки все още не е ясно, дали малките са едно, д ...
Екип на БДЗП откри нова двойка царски орли в Сакар
22.04.2016
Нова двойка царски орли бе регистрирана в Защитена зона „Сакар“ при теренни проучвания на БДЗП в рамките на проект „Земя за царския орел“. Двойката е новосформирана и се състои от птици в преходно оперение, които все още не са снесли яйца, но това е нормално при млади двойки, които правят първи опит за гнездене. Това е втората нова двойка царски орли за тази година, о ...
БДЗП организира информационни срещи за земеделските стопани и Държавни горски и ловни стопанства
06.04.2016
На срещите ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по мярка “Агроекология и климат“ и  мярка „Плащания по Натура 2000“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., както и възможностите за „Преработка във фермата“: разяснения на Наредба 26 за директни доставки и преработка на храни от животински произход във фермата; ...
БДЗП организира информационни срещи със земеделските стопани
26.03.2016
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“, организира информационни срещи за земеделските стопани от района на Сакар. Срещите ще се проведат: •    в град Свиленград, на 31 март, четвъртък от 10.00 часа в Общинска Администрация Свиленград, бул.”България” № 32, ет.2, зала № 2; ...