Новини

13.03.2017
Състоянието на телата на загиналите птици не позволява да се определи със сигурност причината за смъртта им, но се предполага, че тя се дължи на токов удар при опит да кацнат върху стълбовете на електроразпределителната мрежа. Два от мъртвите царски орли са открити в района на защитена зона „Каменски баир“. Единият от тях е възрастен, другият - ...
06.02.2017
На 2-ри февруари Европейската комисия постави началото на своята дългоочаквана обществена консултация относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП). BirdLife Европа и Централна Азия призовава за устойчива система на храни и земеделие. В момента около 35% от целия бюджет на ЕС се изразходва за ОСП. В сегашния си вид ОСП вреди на околната среда, общественото здраве ...
25.01.2017
„Устойчивото управление на пасищата в полза на фермерите и царския орел“ – така е озаглавена новата брошура на LIFE проекта „Земя за царския орел“.  Тя акцентира на начините, по които фермерите могат да помогнат за опазването на орлите като едновременно с това да развиват дейността си в синхрон с опазването на природата в техните земи. Чрез демон ...
16.11.2016
От 3-ти до 6-ти ноември 2016 г. в Белград, Сърбия, се проведе 6-тата Международна среща на специалистите по европейския лалугер (Spermophilus citellus). Срещата се състоя в сградата на Института по Зоология към Биологическия факултет на Белградския университет и беше организирана от доц. д-р Душко Цирович. Участие взеха над 30 учени, природозащитници и експерти от научни институции, ...
27.10.2016
На 25.10.2016 г. в Националния природонаучен музей се проведе първата среща за изготвяне на План за възстановяване и устойчиво управление на тревните съобщества, необходим за целите на LIFE проекта на БДЗП „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119). В срещата ...
21.10.2016
В средата на миналата седмица се състоя среща на всички български проекти, изпълнявани по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на срещата бе Изпълнителната агенция по горите с LIFE проекта си „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България”. Партньор на проекта е Българското ...
20.10.2016
Екипът на LIFE проекта на БДЗП „Земя на царския орел“ отчете рекордно нисък процент на смъртност при гнездящите царски орли – едва 3.77% – най-ниският за последните 10 години. За сравнение средният процент за последните 17 години е 8.98%, а най-висок е бил през 2012 г. – 20.45%.   Та ...
29.09.2016
Приключи първият етап на представителното количествено проучване на общественото мнение в ключови за царския орел места от НАТУРА 2000. Основната цел на изследването е да оцени значението на царския орел за местните хора като част от природното наследство и атракция за туристи от България и чужбина и да даде количествен профил на въздействието на традиционното управление на земи, част от лов ...
31.07.2016
Полеви екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ извърши проучване на бозайниците, влечугите и земноводните, които се срещат в териториите на проекта. Проучванията върху бозайниците са проведени в 25 пробни площадки. Установено е присъствието на 22 вида бозайници, като едни от най-често срещаните са: къртица, таралеж, малка и голяма белозъбка, сляпо куче, заек, полевки ...
29.07.2016
Полеви екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ извърши проучване на птиците, които се срещат в териториите на проекта – хранителни местообитания на световно застрашения царски орел. Посетени бяха 26 пробни площадки в 5 Защитени зони. Наблюдавани са общо 86 вида птици, 59 от които вероятно гнездящи в посетените територии, включително и такива с неблагоприятен при ...