Save the Raptors

Изтегли

Презентация с резултатите от проекта
Изтегли
Дисертация за източния царски орел - д-р Димитър Демерджиев
Изтегли
План за действие за кръстатия орел, 2013-2022 г.
Изтегли
План за действие за опазване на ловния сокол 2013-2022
Изтегли
Годишен доклад на БДЗП за 2011 г.
Изтегли
Acta Zoologica Bulgarica 3
Изтегли
Карти с разпространението на лалугера в 10-те проекти зони от мрежата Натура 2000
Изтегли
Презентация на проекта
Изтегли
Списание Der Falke, статия за ловния сокол в България
Изтегли
Публикация LIFE Focus проучване
Изтегли
Заплахи пред хищните птици в България
Изтегли
Стратегия на БДЗП за опазването на ловния сокол
Изтегли
Инвестиционни намерения в проектните Натура 2000 места
Изтегли
Карта на инвестиционни намерения в Натура 2000 зона Сакар
Изтегли
Проучване Пернати хищници
Изтегли
WILDLIFE COMEBACK IN EUROPE
Изтегли