Новини

Успех в подсилването на застрашената от изчезване лалугерова колония
18.04.2018 г.

С идването на пролетта - в началото на  април, екип на LIFE проекта „Земя за царския орел“ проведе проучване на подсилената през лятото на 2017 г. колония лалугери. През юли миналата година в рамките на проекта бе извършено преместване на 96 представители на вида с цел опазване на застрашена от изчезване колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“, като на 25 от тях бяха поставени специално проектирани нашийници с радиопредаватели.
 

Екипът - д-р Йордан Кошев (Институт по Биоразнообразие и Екосистемни изследвания към БАН), Мария Качамакова (докторант към Института по Биоразнообразие и Екосистемни изследвания към БАН) и Светла Тодорова (студент в Биологически факултет, Софийски университет) - улови 6 индивида и извърши радиотлеметрия (проучване на пространственото поведение на лалугерите с поставени радионашийници). Четири от уловените бозайници бяха от тези, преместени и освободени през миналото лято, а един от лалугерите бе с радионашийник. ...

В началото на февруари екип и доброволци на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ поставиха изкуствено гнездо за царск ...
На 27 февруари в Националния природонаучен музей в София Българското дружество за зашита на птиците организира обществено обсъждане на & ...
Уважаеми дами и господа, Българско дружество за защита на птиците Ви кани на обществено обсъждане на „Национален план за ...
Между 15 ноември и 15 декември 2017 г. екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя з ...